Flame of Recca 42/42 (เข้าชม 6801 ครั้ง)

   

+++ Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี : 42 ตอนจบ [พากย์ไทย] +++

CreDit : GodEnelu

PassWord :
iwantshe

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207802331M0 : 1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207802868M0 : 2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207803273M0 : 3
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207804014M0 : 4
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207804346M0 : 5
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207804778M0 : 6
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207884506M0 : 7
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207885047M0 : 8
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207885520M0 : 9
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207885710M0 : 10

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207886615M0 : 11
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207886776M0 : 12
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207887799M0 : 13
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207888186M0 : 14
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207888727M0 : 15
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207889063M0 : 16
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207889933M0 : 17
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207890073M0 : 18
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207891212M0 : 19
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207891399M0 : 20

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207892433M0 : 21
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207892744M0 : 22
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207893124M0 : 23
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207893889M0 : 24
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207897977M0 : 25
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207910437M0 : 26
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207910841M0 : 27
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207896378M0 : 28
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207896594M0 : 29
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207912018M0 : 30

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207978370M0 : 31
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207978776M0 : 32
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207979571M0 : 33
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207979843M0 : 34
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207980613M0 : 35
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207980927M0 : 36
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207981549M0 : 37
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207982204M0 : 38
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207982752M0 : 39
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207983053M0 : 40
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207983769M0 : 41
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207984104M0 : 42EnD

+++ เปลวฟ้าผ่าปฐพี : 42 ตอนจบ [พากย์ไทย] +++

CrediT : maDoocartoon

ReVieW : ' ในอดีตของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1500 - ค.ศ. 1700 นินจาเงาอัคคีมีชื่อเสียงโด่งดังและมีความรุ่งเรื่องถึงขีดสุด มีชื่อเสียงในเรื่องของความสามารถในการสร้างอาวุธอสูรขึ้นมาหลา­ยอ ย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ อาวุธอสูรเป็นอาวุธที่มีความแปลกพิสดารในตัวเอง เกิดจากการใช้พลังหยินและหยาง รวมทั้งศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ย เรกกะและคุเร เป็นพี่น้องต่างมารดาของโอกะ หัวหน้านินจาเงาอัคคีรุ่นที่ 6 ที่เกิดในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เรกกะเกิดจากคาเงโฮชิ ภรรยาคนที่หนึ่ง คุเรเกิดจากเรนนะ ภรรยาคนที่สอง ตามกฎของเงาอัคคี ผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้านินจางาอัคคีมีเพียงคนเดียว คุเรถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกาลกิณีแห่งหมู่บ้านและถูกกำจัด '

http://www.youtube.com/embed/qhVrPGBciGA : 1
http://www.youtube.com/embed/tyPbhrCgfnA : 2
http://www.youtube.com/embed/BVFCQb7MoOo : 3
http://www.youtube.com/embed/oJSzkqprOLU : 4
http://www.youtube.com/embed/MJQNGeszsPU : 5
http://www.youtube.com/embed/a2a06lK-onE : 6
http://www.youtube.com/embed/JPBu2VD3COU : 7
http://www.youtube.com/embed/MFrMB0mp0CM : 8
http://www.youtube.com/embed/U3RQVLLXm4o : 9
http://www.youtube.com/embed/no1pXLWt7Ps : 10
http://www.youtube.com/embed/A4CVyor7ZEA : 11
http://www.youtube.com/embed/fq2pQipRYUk : 12
http://www.youtube.com/embed/dPBn_XMaRYs : 13
http://www.youtube.com/embed/BlVhvi9ILr4 : 14
http://www.youtube.com/embed/C8qeg8sNjC0 : 15
http://www.youtube.com/embed/DuAG1FrEK9s : 16
http://www.youtube.com/embed/-F8isnYlZOs : 17
http://www.youtube.com/embed/2N1bRtmZowA : 18
http://www.youtube.com/embed/KJnaXIIGl6w : 19
http://www.youtube.com/embed/cX6gwPySEJg : 20
http://www.youtube.com/embed/zjTRadjrCA4 : 21
http://www.youtube.com/embed/boSBKZsp-Vc : 22
http://www.youtube.com/embed/bBIGv4Jq2m8 : 23
http://www.youtube.com/embed/enrpoDhABRw : 24
http://www.youtube.com/embed/pT4tCeqBzZs : 25
http://www.youtube.com/embed/cocfbE9E02Y : 26
http://www.youtube.com/embed/EyE0ZOsqSA0 : 27
http://www.youtube.com/embed/JdqNd985aeM : 28
http://www.youtube.com/embed/f0_cgXZ_-w4 : 29
http://www.youtube.com/embed/Q7rPt42NF7I : 30
http://www.youtube.com/embed/o4jwJ28Z-kQ : 31
http://www.youtube.com/embed/eop3WquT9oY : 32
http://www.youtube.com/embed/KhczT0KXvdA : 33
http://www.youtube.com/embed/U5OuS0TFXgA : 34
http://www.youtube.com/embed/pyczVMVlbXc : 35
http://www.youtube.com/embed/5LXKn6VYcYA : 36
http://www.youtube.com/embed/Ie4s4BUxcBY : 37
http://www.youtube.com/embed/JAb8NinuZBo : 38
http://www.youtube.com/embed/yZG_C3hRGoI : 39
http://www.youtube.com/embed/5TKUJWulM98 : 40
http://www.youtube.com/embed/AGff4TN8kjo : 41
http://www.youtube.com/embed/wBED8mVQmJs : 42EnD